Pārdomas par Bībeles lasījumu oktobrī.

Bībeles lasījuma pārdomas par oktobrī lasīto

Labdien!

Oktobrī lasījām Pāvila vēstules Filipiešiem, Kolosiešiem, 1.,2. Tesaloniķiešiem, 1., 2. Timotejam un Psalmus: no 119:59 līdz 131.

Pāvils visās savās vēstulēs liecina arī par savu dzīvi. Šajās liecībās atgādina, ka sekot Jēzum Kristum ir viņa, kā kristieša, galvenais dzīves mērķis. Uz to viņš aicina katru, kas pieņēmis sirdī Jēzu Kristu.

Pāvils norāda mums būt Kristus evaņģēlija cienīgiem, skatīties uz Viņu (1.Tim.4:16). Kalpošanas piemērs ir Jēzus Kristus (Fil.2:1-11).

Apustulis Pāvils vēstulēs uzsver lūgšanu pastāvīgumu (1.Tes.5:17) un nozīmīgumu: lai apveltītu ar garīgu gudrību un atziņu, lai visā pilnībā izprastu Dieva gribu (1.Tes.4:17; Kol.1:9-12; Kol.4:12; 1.Tim.2:1-4). Tas sekmēs palikt vienā prātā un Garā (Fil.1:27; Fil.2:1-5). Tādu vienprātību, kādā bija Jēzus Kristus un Dievs (Kol.2:5).

No jauna paskaidro Jēzus Kristus sūtību: mums dota pestīšana, grēku piedošana (Kol.1:14; Kol.1:20-22; 1.Tim.2:5-6). Tālāk Pāvils norāda, ka jāpaliek savā ticībā stipriem un nesatricināmiem, nenovērsties no cerības, kas dota evaņģēlijā (Kol.1:23; 2.Tes.3:1-3). Tiekties pēc glābšanas (Fil.2:12-18).

Pieņēmuši Jēzu Kristu, dzīvot un augt Viņā ar pateicību, kļūstot stipriem ticībā (Kol.2:6-7; Kol.3:1-3; Kol.3:23; 1.Tes.4.nod.; 1.Tim.6:11; 2.Tim.2:15; 2.Tim.3:15-17).

Apliecināt Jēzu Kristu (Fil.2:11; Kol. 3:17; 1.Tim.6:12).

Pāvils lūdz uzmanīties no maldiem, kas balstās uz cilvēku mācībām, bet ne uz Kristu, kurā mājo visa Dievības pilnība redzamā veidā (Kol.2:8-9; 2.Tes.2.nod.; 1.Tim.1:3-4; 1.Tim.4:1-3; 2.Tim.3:13-14; 2.Tim.4:2-4).

Pāvils mūs aicina priecāties iekš tā Kunga, Jēzus Kristus (Fil.1:4; Fil.3:1; Fil.4:4; 1.Tes. 5:11;16) un ar pateicību nākt Dieva priekšā ikvienā lūgšanā un pielūgšanā (Fil.4:6; Kol.1:3; Kol.4:2; 1.Tes.1:2).

Psalmos Dāvids –

lūgšanās izteic:

  • ticību Dievam (119:66,72,104,105,114; 125:1; 130:5).

  • slavu Dievam (119:62,171).

  • prieku iekš tā Kunga (119:70,74,92,143,163,174; 122:1; 126:3; 128:5).

lūdz pēc:

  • Dieva žēlastības (119:64,77,88,132,149; 123:3; 130:7).

  • palīdzības no Dieva (119:81,117,123; 121;124:8;129).

Kāda ir mana dzīve?

Esi nomodā par sevi pašu un par mācību, turies pie tā, jo, darīdams to, tu izglābsi gan pats sevi, gan tos, kas klausās tevi.” (1.Tim.4:16)

Lai Dievs svētī!

Pārdomas sagatavoja Agris Drēska.

Comments are closed.