Pārdomas par Bībeles lasījumu martā

MARTA PĀRDOMAS

par Bībeles lasījumu

Sagatavoja Astrīda Gelaža

Sākot lasīt Mateja evaņģēliju, mani uzrunāja pārdomas ko daudzi Vecās Derības citāti norāda ar vārdiem – ”Tas notika, lai piepildītos”.

Mateja evaņģēlijā 1:22 ir teikts: “Bet viss tas ir noticis, lai piepildītos, ko Tas Kungs runājis caur praviešu muti, sacīdams..” Mani no šī mēneša lasītā vairāk uzrunāja Mateja ev. 19:16-30 Jēzus uzskatāmi parādīja, ka nav turēts pats pirmais un galvenais no baušļiem, proti mīlēt Dievu vairāk par visu. Kā arī tas, ka bagātam nebūs viegli nokļūt debesu valstībā un iemantot mūžīgo dzīvošanu. Mums ir jāpaļaujas uz Dievu nevis uz bagātību. Tas man lika, pārdomāt 30. pantā teikto, kur Jēzus norāda to cik skaudīgi mēs esam. Un tad tālāk liek saprast, ka daudzi ir aicināti, bet maz izredzētu. Arī to, ka Dievs pats mūs aicina strādāt Viņa dārzā! Pašu spēkiem mēs to nevaram paveikt un mūsu glābšana ir pilnīgi Dieva rokās, bet tie darbi ko darām ir tikai un vienīgi pateicība Dievam, par to ko Viņš darījis manā/mūsu labā. Arī man Dievs ir parādījis Savu žēlastību.

Dievs mudina arī saredzēt citu vajadzības, māca kā man izrādīt žēlastību citiem. Zinu, ka Dievs mani ļoti mīl un neko no manis neprasa. Dieva Vārds turpina atklāt to, ka arī es reiz biju nabaga grēcinieks, bet kad es atradu un iepazinu Jēzu, esmu bagāta Dieva mierā!
Dievs ir labs un mīl mūs visus, Savus bērnus, arī tad ja tie nomaldījušies, savukārt man uz tiem, kas nomaldījušies jāraugās ar Jēzus acīm! Mateja evaņģēlijā 27:9 ir atsauce uz Veco Derību: “Tā ir piepildīts tas Vārds, ko pravietis Jeremija runāja, sacīdams.. ” Un Marka evaņģēlijā 1:15: “ Laiks ir piepildīts un Dieva valstība ir tuvu atnākusi! Atgriezieties no grēkiem un ticiet uz evaņģēliju”. Caur to Dievs atklāja Jēzus “Lielo pavēli” Jāņa Evaņģēlijs 14:15: “Ja jūs mīlat Mani, turiet Manas pavēles.”

One Response to Pārdomas par Bībeles lasījumu martā

  1. Pingback: Bībeles lasīšanas plāns 2021 “LASĪSIM KOPĀ” | Jelgavas Baptistu draudze