Pārdomas par Bībeles lasījumu jūlijā

Vai tu gribētu apmeklēt “mazo grupu”, ja tās vadītājs būtu Pāvils?

Lasot Apustuļu darbus es atkal no jauna iepazinu Pāvilu, kā mazās grupas vadītāju un evaņģēlistu- Labās vēsts sludinātāju. Apustuļu darbu grāmatā 20. nodaļā lasījām par vienu no mazās grupas tikšanās reizēm. Pāvils saaicināja draudzes vecajus no Efezas un dalījās savās pārdomās, atgādināja, kā dzīvot Kristus cienīgu dzīvi, apmācīja un sagatavoja kalpošanai. Noslēgumā lūdza kopā ar viņiem. (Ap.d.  20:17- 38).

Pāvils arī mani un tevi aicina cauri savai ikdienai saglabāt redzējumu, ka mūsu dzīves primārais uzdevums ir kalpot Tam Kungam ar mīlestību un dziļā pazemībā. Lai šāda sirds attieksme mūs pavada ikdienas darbos-darba vietā un arī mājas darbus veicot.

Pāvila dzīve parāda, ka grūtības un ciešanas ir normāla ikdienas daļa, kas mūs norūda un padara stiprākus. Pāvils aicina mūs sargāt pašiem sevi un būt nomodā par sevi un tiem, kuri ir mūsu garīgajā aprūpē- mūsu ganāmais pulciņš- Tāpēc sargait paši sevi un visu ganāmo pulku, kurā Svētais Gars jūs iecēlis par sargiem ganīt Dieva draudzi, ko Viņš pats ar Savām asinīm ieguvis par īpašumu. (Ap.d.20:28).

Pāvila ceļojumu apraksti mums parāda, ka nekas mūsu dzīvē nenotiek ārpus Dieva gribas un kontroles. Reizēm cilvēki domā, ka ciešanas un grūtības nevar būt saskaņā ar Dieva gribu. Tomēr Pāvila piedzīvotais un arī mana pieredze ir, ka Dieva plānā ietilpst arī dažādas grūtības, kuras piedzīvojam. Dievs to visu kontrolē. Mēs varam mācīties no Pāvila- ko viņš darīja, kad sastapās ar grūtībām? Viņš turpināja dzīvot ar Jēzu, viņš turpināja uzticēties Jēzum arī grūtībās, problēmās, turpināja paļauties uz Jēzus žēlastību.

Apustuļu darbu grāmatas noslēgumā lasījām par īpaši bīstamu ceļojumu ar kuģi uz Romu. Visā vētras laikā viņš bija kā iedrošinātājs, kalpoja citiem. Domāja ne tikai par sevi, bet arī apkārtējiem. Atrada pat laiku pateicības lūgšanai- Tādēļ es jums ieteicu kaut ko ēst. Tas jums nāks par labu, jo nevienam no jums ne mats no galvas nekritīs. To sacījis, viņš ņēma maizi, visu priekšā pateicās Dievam un, to pārlauzis, sāka ēst (Ap.d.27:34-35).

Kā Pāvilam izdevās vētras laikā saglabāt stingrību un veselo saprātu? Pārdomājot šo jautājumu, nonācu pie kādām atziņām, ar kurām vēlos padalīties arī ar jums. Pirmkārt, tā noteikti bija apziņa par Dieva klātbūtni. Pāvila sirdī ir Dieva apsolījuma vārdi- Es Esmu ar tevi! Esi drosmīgs, mana klātbūtne ir ar tevi, vētrā tu nebūsi viens! Otra patiesība ir tā, ka esam Dieva īpašums, mēs piederam Dievam! Pāvils ir pārliecināts par Dieva apsolījumu, kuru saņēmis caur eņģeli, Dievs bija apsolījis, ka pasargās. Jo šinī naktī man piestājās Dieva eņģelis, kam es piederu un arī kalpoju,
sacīdams: nebīsties, Pāvil! Tev jāstājas ķeizara priekšā, un redzi, Dievs tev visus ir dāvinājis, kas līdz ar tevi brauc kuģī. Tāpēc nezaudējiet drosmi, vīri! Jo es ticu Dievam, ka tā notiks, kā man ir sacīts. (Ap.d. 27:23-24) Kad piedzīvojam vētru savā dzīvē, tad mēģinām meklēt tam paskaidrojumu, bet tā vietā labāk meklēsim apsolījumus.

Pāvils vēstulē Romiešiem turpina mūs iedrošināt, ko darīt, kad ikdienā sastopamies ar kādām grūtībām. Izdzīvojot savu kristīgo dzīvi mēs sastopamies arī ar dažādiem spēkiem. Ko nu sacīsim par visu to? Ja Dievs par mums, kas būs pret mums? Viņš jau Savu paša Dēlu nav saudzējis, bet To par mums visiem nodevis nāvē. Kā tad Viņš līdz ar To mums nedāvinās visas lietas? Kas vēl apsūdzēs Dieva izredzētos? Vai Dievs, kas mūs taisno? Kas mūs pazudinās? Vai Kristus Jēzus, kas ir nomiris, vēl vairāk, kas ir augšāmcēlies un ir pie Dieva labās rokas, kas arī mūs aizstāv? Kas mūs šķirs no Kristus mīlestības? Vai ciešanas, izbailes, vajāšanas, bads, plikums, briesmas vai zobens? (Rom.8:31-36).

Dzīve kopā ar Dievu nepadara mūs imūnus pret grūtībām, Dzīve kopā ar Dievu dod iespēju visās šajās grūtībās palikt uzvarētājiem kopā ar Kristu. Nē, visās šinīs lietās mēs pārpārim paliekam uzvarētāji Tā spēkā, kas mūs mīlējis.Tāpēc es esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne varas, ne lietas esošās, ne nākamās, ne spēki, ne augstumi, ne dziļumi, ne cita kāda radīta lieta mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, kas atklājusies Kristū Jēzū, mūsu Kungā! (Rom.8:37-37).

Novēlu arī tev, lai šī vērtīgā atziņa kļūst par tavu dārgumu ikdienā!

Pārdomas sagatavoja Dagnija Zīverte.

One Response to Pārdomas par Bībeles lasījumu jūlijā

  1. Pingback: Bībeles lasīšanas plāns 2021 “LASĪSIM KOPĀ” | Jelgavas Baptistu draudze