Lūkas evaņģēlijs 3

1 Bet ķeizara Tiberija piecpadsmitajā valdības gadā, kad Poncijs Pilāts bija zemes valdītājs Jūdejā un Hērods valdnieks Galilejā, un Filips, viņa brālis, valdnieks Iturejā un Trahonijā, un Lizanijs valdnieks Abilenē,

2 augsto priesteru Annas un Kajafas laikā, Dieva vārds nāca pār Jāni, Caharijas dēlu, tuksnesī.

3 Un viņš sāka staigāt pa visu Jordānas apgabalu, sludinādams grēku nožēlošanas kristību uz grēku piedošanu,

4 kā ir rakstīts pravieša Jesajas grāmatā: saucēja balss tuksnesī: sataisait Tā Kunga ceļu, darait līdzenas Viņa tekas!

5 Katrai ielejai jātop pildītai un katram kalnam un pakalnam nolīdzinātam, kas līks, tam jātop taisnam un, kas celmains, – par staigājamu ceļu.

6 Un visai miesai būs redzēt Tā Kunga pestīšanu.

7 Ļaužu pulkiem, kas nāca pie viņa kristīties, viņš sacīja: “Jūs odžu dzimums, kas jums norādījis, kā izbēgsit nākamai dusmībai?

8 Tad nu nesiet patiesus atgriešanās augļus un nesāciet pie sevis sacīt: mums ir Ābrahāms par tēvu! – Jo es jums saku: Dievs spēj no šiem akmeņiem radīt Ābrahāmam bērnus!

9 Jau cirvis pielikts kokiem pie saknes: katru koku, kas nenesīs labus augļus, nocirtīs un iemetīs ugunī.”

10 Un ļaudis viņu jautāja: “Ko tad mums būs darīt?”

11 Bet viņš tiem atbildēja, sacīdams: “Kam divi svārki, tas lai dod tam, kam nav, un, kam ir pārtika, lai dara tāpat.”

12 Bet arī muitnieki nāca kristīties un to jautāja: “Mācītāj, ko mums būs darīt?”

13 Tad viņš teica: “Neņemiet vairāk, kā jums nolikts.”

14 Bet arī kareivji to jautāja: “Ko tad mums būs darīt?” Un viņš tiem atbildēja: “Neaplaupait nevienu un neizspiediet nevienam naudu un esiet mierā ar savu algu.”

15 Bet, kad ļaudis savās gaidās par Jāni savās sirdīs domāja, vai tas varbūt neesot Kristus,

16 tad Jānis visiem atbildēdams sacīja: “Es kristīju jūs ar ūdeni, bet pēc manis nāks viens spēcīgāks, nekā es esmu, kam es neesmu cienīgs atraisīt kurpju siksnas. Tas jūs kristīs ar Svēto Garu un uguni.

17 Tam vēteklis ir rokā, un Viņš tīrīs Savu klonu caurcaurīm un sakrās kviešus Savā klētī, bet pelavas sadedzinās neizdziestošā ugunī.”

18 Arī vēl daudz citas pamācības viņš deva ļaudīm, sludinādams evaņģēliju.

19 Bet tetrarhs Hērods, kam Jānis pārmeta viņa laulību ar viņa brāļasievu Hērodiju un visus viņa pārējos ļaunos darbus,

20 pievienoja visiem ļauniem darbiem vēl to, ka viņš lika iemest Jāni cietumā.

21 Kad nu visi ļaudis likās kristīties un arī Jēzus bija kristīts, tad, Viņam Dievu lūdzot, debesis piepeši atvērās,

22 un Svētais Gars redzamā veidā uz Viņu kā balodis nolaidās, un balss atskanēja no debesīm: “Tu esi Mans mīļais Dēls, uz Tevi Man labs prāts.”

23 Un Jēzus pats, kad Viņš Savu darbu sāka, bija trīsdesmit gadus vecs. Viņš bija, kā mēdza domāt, Jāzepa dēls, Jāzeps – Ēļa,

24 tas Matata, tas Levija, tas Melhija, tas Janaja, tas Jāzepa dēls,

25 tas Matatija, tas Amosa, tas Nauma, tas Eslija, tas Nagaja dēls,

26 tas Maāta, tas Matatija, tas Semeina, tas Jozeha, tas Jodas dēls,

27 tas Joanana, tas Rezas, tas Zorobabela, tas Šalatiēla, tas Nerija dēls,

28 tas Melhija, tas Adīja, tas Kozama, tas Elmadama, tas Era dēls,

29 tas Jozuas, tas Ēliēzera, tas Jorima, tas Matata, tas Levija dēls,

30 tas Sīmeana, tas Jūdas, tas Jāzepa, tas Jonama, tas Eljakīma dēls,

31 tas Melejas, tas Mennas, tas Matata, tas Nātāna, tas Dāvida dēls,

32 tas Isaja, tas Jobeda, tas Boāsa, tas Salas, tas Naāsona dēls,

33 tas Aminadaba, tas Admina, tas Arnija, tas Hecrona, tas Faresa, tas Jūdas dēls,

34 tas Jēkaba, tas Īzāka, tas Ābrahāma, tas Taras, tas Nahora dēls,

35 tas Seruha, tas Reus, tas Faleka, tas Ēbera, tas Salas dēls,

36 tas Kainana, tas Arfaksada, tas Šema, tas Noas, tas Lameha dēls,

37 tas Metuzāla, tas Ēnoha, tas Jareda, tas Maleleēla, tas Kainana dēls,

38 tas Ēnoša, tas Seta, tas Ādama dēls, tas Dieva.

One Response to Lūkas evaņģēlijs 3

  1. Pingback: Bībeles lasīšanas plāns 2021. gada aprīlim | Jelgavas Baptistu draudze